Personeel en organisatie

De NVWA had in 2020 2.744 ambtelijke medewerkers in dienst. Dat is 194 meer dan in 2019. Onder andere door pensioen verlieten 161 collega’s de NVWA. Tegelijkertijd hebben we 355 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Van die nieuwe medewerkers was 45% man en 55% vrouw.

In totaal heeft de NVWA 1.132 vrouwen en 1.612 mannen in dienst.

infographic personeelsgegevens

Opvallend is de man/vrouw verhouding binnen de directie Keuren. Onderdeel daarvan is het toezicht in de slachthuizen wat van oudsher een mannenwereld is. Steeds meer vrouwelijke collega’s zijn daar actief. Binnen de hele directie Keuren is het percentage vrouwen nu zelfs hoger; 51% vrouwen tegenover 49% mannen.

De NVWA wil een werkgever zijn waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen. Daarom investeren we in mogelijkheden voor mensen met een handicap of beperking. In 2020 hadden we 48 medewerkers in dienst via de participatiewet. Een aantal van deze collega’s heeft in 2020 het sociaal netwerk League NVWA opgericht. Het doel van de League is dat mensen met een bijzonderheid als volwaardige collega’s worden gezien. Mensen zijn allemaal gelijk maar als individuen verschillend. Juist die verschillen verrijken de NVWA.

Aantal medewerkers per directie

Aantal medewerkers per directie
mannenvrouwen
Interne organisatie196118
Strategie97125
Keuren350361
Handhaven959522
Brontabel als csv (100 bytes)

Leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw
Leeftijdmannenvrouwen
60 jaar en ouder494121
55 tot en met 59 jaar367160
45 tot en met 54 jaar408344
35 tot en met 44 jaar182264
25 tot en met 34 jaar150232
tot en met 24 jaar1111
Brontabel als csv (204 bytes)

Veilig en gezond werken

Binnen de NVWA heeft veilig en gezond werken prioriteit. Medewerkers begeven zich dagelijks in situaties die potentieel risicovol zijn. Zij kunnen te maken krijgen met ongevallen, agressie of geweld. Met COVID-19 kwam er in 2020 een extra risicofactor bij. Omdat de voedselvoorziening een vitale sector is, gingen de buitendienstwerkzaamheden, waaronder het toezicht in de slachthuizen, gewoon door. Ook zijn inspecties naar aanleiding van incidenten en meldingen die daar vanwege de ernst of mogelijke gevolgen om vroegen, altijd onmiddellijk opgepakt.

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren zijn buitendienstmedewerkers uitgerust met beschermingsmiddelen als mondmaskers. Ook is met input van inspecteurs en arbodeskundigen een werkprotocol voor veilig en gezond werken binnen de coronaprotocollen opgesteld.

Infographic veilig en gezond werken

Over gevaarlijke situaties of ongevallen zijn in 2020 34 meldingen gedaan. 17 keer ging het om een melding van een onveilige situatie, onder andere in verband met corona. Eveneens 17 keer is een ongeval, bijvoorbeeld in het verkeer of in relatie tot dieren, gemeld.

Ook in 2020 kregen medewerkers van de NVWA te maken met agressie. Van de 81 agressie incidenten was 7 keer sprake van fysieke agressie, 34 keer van persoonlijke bedreiging en 40 keer van (non)verbale agressie. 15 keer is hiervoor aangifte gedaan bij de politie. 11 keer door medewerkers van de directie Handhaven en 4 keer door medewerkers van de directie Keuren.

Om het ziekteverzuim te verminderen, zijn de nodige acties in gang gezet. Voorbeelden zijn werken aan het Eigen Regiemodel, trainen van leidinggevenden, het tijdig betrekken van bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk en aandacht voor preventie. Het ziekteverzuim is daarmee gedaald van 5,9% in 2019 naar 5,5%.

Het aantal frequent verzuimers is aanzienlijk afgenomen; in 2019 ging het om 274 medewerkers, in 2020 waren dit er 190. 57% van de medewerkers heeft in 2020 niet verzuimd. In 2019 was dat 47%.

Klantcontact & dienstverlening

Het Klantcontactcentrum (KCC) is het centrale NVWA brede loket voor het ontvangen, registreren, afhandelen of doorzetten van meldingen, klachten, (aan)vragen en informatieverzoeken.

Infographic klantcontact en dienstverlening

In 2020 zijn 45.621 telefoongesprekken afgehandeld. In totaal zijn 39.667 meldingen en vragen geregistreerd. Van de meldingen is 72,7% binnen 6 weken afgehandeld. Van de vragen is dat 94,4%.

Van de 25.219 meldingen die de NVWA ontving, waren er 14.882 afkomstig van consumenten/burgers. 10.337 meldingen zijn gedaan door bedrijven waarvan een deel verplichte meldingen betreft. De meeste meldingen van burgers hadden, net als voorgaande jaren, betrekking op het welzijn van landbouwhuisdieren. Ook ontvingen we veel meldingen over gezelschapshuisdieren: 1272. Dit is een forse toename vergeleken met de 878 meldingen uit 2019. Daarentegen is het aantal meldigen over roken in de horeca en op de werkplek door corona afgenomen van 1.352 in 2019 naar 778 in 2020.

Top 10 meldingen van burgers

Top 10 meldingen van burgers
Reeks 1
dierenwelzijn2810
voedselvergiftiging1813
hygiëne levensmiddelenbedrijven1542
dierenwelzijn gezelschapsdieren1272
natuur782
roken in horeca en op werkplek778
etikettering levensmiddelen566
vreemd voorwerp levensmiddelen458
ongedierte levensmiddelenbedrijf453
gewasbescherming352
Brontabel als csv (311 bytes)

Import en Export

Jaarlijks komen er miljoenen zeecontainers met producten de Rotterdamse haven binnen. Ook Schiphol is een plek waar veel goederen en levende dieren voor het eerst Europa binnenkomen. De NVWA verzorgt, in samenwerking met de douane, de importcontroles.

In de laatste maanden van 2020 heeft de NVWA in samenwerking met de Europese Commissie gewerkt aan het realiseren van een inspectiecentrum in Hoek van Holland voor de nieuwe goederenstromen via de ferry. Op de website van de NVWA is een uitgebreid webdossier over de Brexit aangelegd met informatie voor bedrijven en particulieren.

aantal uitgevoerde controles in 2020 type zending - import
4.944 levende dieren
Exclusief gezelschapsdieren die met de eigenaar reizen.
49.576 producten van dierlijke oorsprong
Bijvoorbeeld vlees, vis, melkproducten, dierlijke bijproducten.
26.166 levensmiddelen
Niet dierlijk, bijvoorbeeld noten, groenten & fruit, specerijen.
644 consumentenproducten
Voedselcontactmaterialen zoals bakspatels.

Als producten vanuit Nederland worden geëxporteerd, controleert de NVWA of de producten voldoen aan de voorwaarden van het ontvangende land. Dit gaat dan hoofdzakelijk om eisen over volksgezondheid, diergezondheid of plantgezondheid. Per product en per ontvangend land kunnen de eisen verschillen. In 2020 waren de meeste zendingen (72.700) bestemd voor Duitsland.

product aantal gecertificeerde zendingen voor export
Fytosanitair (onder andere groente & fruit, planten, bloemen) 251.000
Veterinair (dierlijke producten en levend vee) 331.000
Levensmiddelen en consumentenproducten 44.000
Zuivel 45.300

Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD)

De IOD is de bijzondere opsporingsdienst van de NVWA. De NVWA-IOD richt zich voornamelijk op complexe keten gerelateerde, georganiseerde en internationaal georiënteerde criminaliteit binnen de verschillende publieke belangen waar de NVWA op toeziet. Vaak gaat het om vormen van financiële en administratieve fraude met een complexe inhoud en omvang. Inzet van de NVWA-IOD is hierbij complementair aan het toezicht van de NVWA.

Infographic IOD

In 2020 zijn 33 onderzoeken afgerond. Het gaat hierbij zowel om kleine en middel(middel)grote onderzoeken als om rechtshulpverlening en financiële onderzoeken. 21 van deze onderzoeken zijn ingeleverd bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Daarvan hebben er 12 niet geleid tot een strafdossier. Bijvoorbeeld omdat de feiten ander bleken te zijn dan verwacht of omdat een andere interventie meer effect had.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO)

In 2020 heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau van de NVWA 13 adviezen aangeboden aan de departementen en de inspecteur-generaal van de NVWA. De meeste gaan over specifieke casuïstiek, zoals de risico's van voedingssupplementen en de risico’s voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid van de pilot mobiele dodingsunit in Noord Nederland. Ook is een evaluatieadvies gegeven over de Wet Dieren. 2 adviezen gaan over productieketens; de sierteeltketen en de aardappelketen. De risicobeoordelingen hiervoor maken deel uit van een meerjarenprogramma om zicht op de risico’s in de diverse productieketens te krijgen.

Aanvullend heeft BuRO ondersteunende beoordelingen uitgevoerd voor intern NVWA gebruik. De meeste (12) voor de directie Handhaving.

Ook zijn er 2 risicobeoordelingen uitgevoerd voor de risico's van COVID-19 in de horeca.

Juridische zaken

Er zijn in 2020 veel juridische procedures over fipronil gevoerd. Door de fipronil-affaire zijn er in 2017 grote aantallen eieren teruggeroepen, bedrijven geblokkeerd en eieren vernietigd. De rechtszaken hierover zijn door de NVWA gewonnen. Ook heeft de NVWA in 2020 veel tijd gestoken in de procedure voor het gerechtshof waarbij geclaimd werd dat de NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door te laat op te treden. In 2021 heeft het gerechtshof bepaald dat dit niet het geval is.

In 2020 zijn 307 Wob-verzoeken ingediend. Opvallend is dat de omvang van de gevraagde informatie per Wob-verzoek toeneemt. Zo is er het afgelopen jaar een Wob-verzoek vanuit de media behandeld over verscherpt toezicht in de horeca. Hierbij waren 500 ondernemers betrokken en hebben we 1.969 documenten verzameld en beoordeeld. 4 medewerkers hebben hier 12 maanden aan gewerkt.

Besluiten en juridische procedures 2020 aantal
Bezwaren 7.968
Beroepen 539
Hoger beroepen 114

Voorlopige voorzieningen

21
Boetes 5.382
Dwangsommen 80
Overige maatregelen 343